تبادل
نماد خرید فروش
طلای خوب
طلا (ONS)
USD/KG
USD/TL
EUR/TL
EUR/USD
AED/TL
GBP/TL
JPY/TL
RUB/TL
BGN/TL
QAR/TL
نماد خرید فروش
AUD/USD
GBP/USD
USD/JPY
USD/CHF
USD/CAD
USD/SAR
USD/SEK
USD/NOK
USD/RUB
USD/BGN
JOD/USD
OMR/USD
USD/QAR
AED/USD
KWD/USD
USD/MAD
فلزات گرانبها
نماد خرید فروش
ربع قدیمی طلا
ربع جدید طلا
نیمه طلای قدیمی
نیم طلای نو
طلای کامل قدیمی
فول طلای جدید
طلا اجداد جدید
طلا اجداد جدید 5
طلای اجداد باستانی
طلای اجداد باستانی 5
Yeni Gremse
Eski Gremse
Yeni Ata Çeyrek
Eski Ata Çeyrek
Yeni Ata Yarım
Eski Ata Yarım
Yeni Ata 2.5
Eski Ata 2.5
رست نیم طلا
رست لیره طلا
رست گلد 2.5
رست گلد 5
نماد خرید فروش
1 گرم 24K
2.5 گرم 24K
5 گرم 24K
10 گرم 24K
20 گرم 24K
50 گرم 24K
100 گرم 24K
250 گرم 24K
500 گرم 24K
اطلاعات بازار برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است.
Rima Sarrafiye © 2024. Tüm hakları saklıdır.